รางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้น

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20

ผลการประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ประจำปี 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(ตามลำดับการประกาศรางวัล)รางวัลส่งเสริมคุณธรรม สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง โดย มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
ฝนเม็ดน้อย กำกับโดย บุญฤทธิ์ เวียงนนท์รางวัลพิราบขาว โดยมูลนิธิ 14 ตุลา

White Paper กำกับโดย ปัญญา ชู

เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์รางวัลนกส้ม โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ชนะเลิศ

ท้องฟ้าจำลอง กำกับโดย นิทรรศ สินวัฒนกุล

รองชนะเลิศ

Lost in the Universe กำกับโดย พชร พิทักษ์จำนงค์ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ประกาศนียบัตรชมเชย

83 ซอย ศูนย์วิจัย 14 กำกับโดย ธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ทบที่แปด กำกับโดย ณัฐนนท์ ราตรี

เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีbacc Award โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Demos กำกับโดย ดนยา จุฬพุฒิพงษ์

Nightfall กำกับโดย อโนชา สุวิชากรพงศ์, ตุลพบ แสนเจริญ

ชิงช้าสวรรค์ กำกับโดย พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

Jenesys 2016

รายชื่อภาพยนตรที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มเอเชียตะวันออก จำนวน 6 เรื่อง

Time กำกับโดย ปรีชญญ์ รัตนดิลกชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Laughter กำกับโดย วรรณพร อุตตะมะ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก

ลานจอดรถ กำกับโดย เมธากุล ชาบัญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

Mask กำกับโดย กันยรัตน์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เกลียดตัวเอง กำกับโดย นิติพงษ์ การดี โรงเรียน สตรีวิทยา 2

กระต่ายกับกิ้ง กำกับโดย ขนิษฐา เปรมปรีนนท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรีรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียน พ..2559 และร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มเอเชียตะวันออก

จำนวน 3 เรื่อง

An Ordinary Girl กำกับโดย ชุติมณฑน์ วงศ์เกียรติก้อง โรงเรียนศึกษานารี

Collapse กำกับโดย เทียนศิลป์ สุนทรจามร โรงเรียนหอวัง

Son of a ทรพา กำกับโดย พิมพ์สุจี เทพสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลปยุต (อนิเมชันยอดเยี่ยม)

ชนะเลิศ

Deadline กำกับโดย อินดี้ทีละเฟรม

รองชนะเลิศ

My Superhero กำกับโดย ณัชนนท์ วรหาญ

Purr กำกับโดย ไพลิน ตันติประสงค์ชัย

ประกาศนียบัตรชมเชย

Footstep กำกับโดย พณิดา รัตรสาร

รางวัลดุ๊ก (สารคดี)

ชนะเลิศ

Mr.Zero คนหมายเลขศูนย์ กำกับโดย นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์

รองชนะเลิศ

การตายของหิ่งห้อย กำกับโดย จิรัฐติกาล พระสนชุ่ม, พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์

แปะอิ่น กำกับโดย พริมริน พัวรัตน์

ประกาศนียบัตรชมเชย

Bangkok Ghost Stories กำกับโดย วชร กัณหา

รางวัลช้างเผือกพิเศษ

ชนะเลิศ

Last Year in a Refugee Camp กำกับโดย ดาโพ มรดกพนา เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

รองชนะเลิศ

ภารกิจ กำกับโดย ธีรพงษ์ ศรีคำ เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ประกาศนียบัตรชมเชย

White Paper กำกับโดย ปัญญา ชู เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์

ทบที่แปด กำกับโดย ณัฐนนท์ ราตรี เพิ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รางวัลช้างเผือก (หนังสั้นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา)

ชนะเลิศ

83 ซอย ศูนย์วิจัย 14 กำกับโดย ธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

รองชนะเลิศ

Shh! กำกับโดย ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์

(คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Remark ไม่ได้เป็นอะไรกัน กำกับโดย สุวนันท์ โพธิ์กุดไสย์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Don't Worry,Be Happy กำกับโดย วสุพล สุวรรณจูฑะ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ประกาศนียบัตรชมเชย

Unknown ปัจจุบัน วันเก่า กำกับโดย สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

วัฏจักรวาล กำกับโดย ปิ่นมณี เอมถนอม (สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ดาวกระดาษ กำกับโดย สุระวี วรพจน์ (สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Violet Moon กำกับโดย รินรดา พรสมบัติเสถียร (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รางวัลรัตน์ International Competition

Best Short Film

The Cemetery Men by Ali Mardomi (Iran)

Special Mention

The Dog's Lullaby by Makbul Mubarak (Indonesia)

Three Wheels by Kavich Neang (Cambodia, France)

รางวัลรัตน์ (หนังสั้นบุคคลทั่วไป)

ชนะเลิศ

ชิงช้าสวรรค์ กำกับโดย พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

รองชนะเลิศ

ฝนเม็ดน้อย กำกับโดย บุญฤทธิ์ เวียงนนท์

ภารกิจสุดท้าย กำกับโดย เชวง ไชยวรรณ

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

จารุนันท์ พันธชาติ จาก ชิงช้าสวรรค์

วิจิตรมาตรา

I Want You to Be กำกับโดย บัณฑิต สินธนภารดี

รักษาดินแดน (Fat Boy Never Slim) กำกับโดย สรยศ ประภาพันธ์

Aim กำกับโดย อรุณกร พิค

Klose กำกับโดย อสมาภรณ์ สมัครพันธ์

รางวัลขวัญใจมหาชน

83 ซอย ศูนย์วิจัย 14 กำกับโดย ธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab